Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Sanitariya-epidemioloji xidməti tərəfindən həyata keçirilən ödənişli tibbi xidmətlər

 

1. Sanitariya nəzarəti və gigiyenik ekspertiza üzrə

 

1 Layihə sənədlərinə baxılması:
1.1 Su təchizatı və kanalizasiya sistemləri
1.2 İstehsalat obyektləri
1.3 Yaşayış binaları, müalicə-profilaktika müəssisələri, istirahət kompleksləri
1.4 İnzibati binalar, mehmanxanalar, idman kompleksləri, avtomobillərə texniki xidmət müəssisələri, yanacaqdoldurma məntəqələri, məktəbəqədər və təhsil müəssisələri
1.5 Qeyri ərzaq ticarət obyektləri, avtodayanacaqlar, qeyri ərzaq təyinatlı anbar binaları, xidməti obyektlər, yol və keçidlər, qazanxanalar, qaz təchizatı, transformator məntəqələri, elektrik yarımstansiyaları
2 Laboratoriya müayinələrinin qiyməti nəzərə alınmadan gigiyenik sertifakatın hazırlanması
3 Laboratoriya müayinələrinin qiyməti nəzərə alınmadan sanitariya pasportlarının, sanitariya-gigiyenik rəylərin, gəmi şəhadətnamələrinin və  s. hazırlanması
4 Mülkiyyət formasıından asılı olmayaraq müəssisə, təşkilatların sanitariya-gigiyenik vəziyyətinin öyrənilməsi və sağlamlaşdırıcı tədbirlərin hazırlanması
5 Laboratoriya müayinələri nəzərə alınmadan tikintisi başa çatmış, yenidən qurulmuş obyektlərdə müayinə aparıb rəyin verilməsi
6 Radioloji- gigiyenik pasportun verilməsi
7 Laminar şkaflara servis xidməti
8 Laminar şkafların sertifikasiyası
9 İşçi yerlərində mütəxəssislərin hazırlığı
10 Bakterioloji laboratoriyada 36 saatlıq proqram üzrə mütəxəssislərin əyani hazırlığı
11 Parazitoloji laboratoriyada 36 saatlıq proqram üzrə mütəxəssislərin əyani hazırlığı
12 Laboratoriya müayinəsi üçün nümunələrin götürülüb müayinə aparılacaq laboratoriyaya çatdırılması (Bakı şəhəri)
13 Bakı şəhərindən kənar şəhər və rayonlarda laboratoriya müayinələrinin, qiymətləndirmələrin, ekspertizaların və yoxlamaların aparılması (laboratoriya müayinələri, qiymətləndirmə, ekspertizaların və yoxlamaların qiymətləri nəzərə alınmadan)
14 Təhsil müəssisələrinin, müalicə-profilaktika, su təsərrüfatı və s. işçilərin gigiyenik hazırlığının proqram üzrə keçirilməsi

 

2. Laboratoriya müayinələri üzrə

2.1 Havanın fiziki-kimyəvi müayinələri

1 Aseton, asetilen, dimetilamin,etilenqlikol, dixloretan, naftalin, yüksək molekullu spirtlər, etil spirti, skipidar, toluol, uayt spirit, metanol, benzol, benzin, anilin, divinil, ksilol, kerosin, metilakrilat, ümumi karbohidrogenlər, sənaye yağları, stirol, mürəkkəb efirlər, karbon qazı, fenol, furfurol, xlor benzol, xlorpren, sikloheksan, formaldehid və digər üzvi kimyəvi birləşmələrin havada təyini
2 Azot oksidi, kükürd anhidridi, ammonyak, karbon oksidi, maye  oksigen, maye azot, maye karbon 4 oksid və digər qeyri-üzvi kimyəvi birləşmələrin havada təyini
3 Turşuların və qələvilərin havada təyini
4 Alüminium, mis, sink oksidlərinin və marqans, civə, qalay, nikel, xrom, qurquşun və s. metalların havada təyini
5 Xlor, ozon, his (saja), tozun və digər bərk hissəciklərin havada təyini
6 Səs-küyün, titrəmənin və elektromaqnit sahəsinin instrumental üsulla təyini
7 İşıqlanma, hərarət, rütubət və hava cərəyanının sürətinin və ventilyasiya effektivliyinin instrumental üsulla təyini

 

2.2 Su və torpaq müayinələri

 

1 Suda yodun təyini
2 Suyun orqanoleptikası (iyi, dadı, rəngi), PH, bulanlıq, şəffaflıq, elektrik

keçiriciliyin təyini

3 Suda üzən hissəciklər, asılı maddələrin təyini
4 Suda həll olmuş oksigen və BOT5 (bioloji oksigen tələbatı) təyini
5 Suda oksidləşmə dərəcəsinin, dəmir, mis, kalsium, maqnezium, hidrogen – sulfit, kalium, natrium və silikatların təyini
6 Suda molibden, neft məhsulları, xloroform, berillium, silisium, selen,bor, barium, vanadium, vismut, marqans, gümüş, kobalt, sink, ftor, qalay, xrom, formaldehid, nikel, kükürdlü karbon, mürəkkəb efirlər, yağlar, civə, alüminium, sianidlərin təyini
7 Suda ammonium duzları,  nitritin təyini
8 Suda nitratlar, quru qalıq və sulfatların təyini
9 Suda ümumi codluq və xloridlərin təyini
10 Suda qələvilik, hidrokarbonat, turşuluğun təyini
11 Suda poliakrilamid, polifosfat, ümumi xlorun, qalıq xlorun,qalıq ozonun, dezinfeksiyaedici maddələrdə aktiv xlorun təyini
12 Suda xlorbenzol, arsen, qurquşun, fenol, kadmiumun təyini
13 Suda səthi sintetik aktiv maddələrin təyini
14 Torpaqda neft məhsulları, fenol, ammonyak, nitratlar və xloridlərin təyini
15 Torpaqda PH -in təyini
16 Torpaqda dəmir, mis, kalsium, maqnezium, manqan, fosfat, hidrogen – sulfit, kalium, natrium təyini
17 Torpaqda  ağır metalların təyini

 

2.3 Radioloji müayinələr üzrə

 

1 Xarici qamma -şüalanmanın ekspozisiya ekvivalent doza gücünün ölçülməsi
2 İş yerlərində xarici şüalanmanın ekspozisiya gücünün ölçülməsi
3 Hazır binalarda tikintidə istifadə olunan təbii tikinti materiallarında radioloji ölçmələr. Hər bir tikinti materialı növü üçün
4 Yaxma metodu ilə səthlərin radionuklidlərlə çirklənmə səviyyəsinin təyini
5 Termolüminessent (TLD) metodu ilə xarici şüalanmanın fərdi dozasının təyini
6 Daxili şüalanmanın təyini
7 Nümunələrdə radionuklidlərin qamma-spektrometriya metodu ilə təyini
8 Nümunələrdə beta-şüalanma radionuklidlərin həcmi və xüsusi aktivliyinin təyini
9 Açıq atmosfer və yaşayış otaqlarında, yeraltı dağ-mədən havasında radon və onun qaz parçalanma məhsulları konsentrasiyasının təyini
10 Qida məhsullarında radioaktiv çirklənmənin radiokimya metodu ilə təyini

 

2.4 Toksikoloji müayinələr

 

1 Uşaq oyuncaqlarında, ətirli maddələrdə iyin və rəng davamlılığının təyini, sintetik yuyucu vasitələrdə davamlılığının təyini
2 Polimer materiallar, sintetik materiallardan hazırlanmış məişət məhsulları, kağız, şüşə materiallar, kosmetik vasitələrdə ağır metalların təyini
3 Polimer  və digər sintetik meteriallardan hazırlanmış məhsullarda oksidləşmə və bromlaşmanın təyini
4 Laklar, boyalar, yapışdirici, izolyasiya materialları, emulsiyalar, tibbi maskalar, tekstil və trikotaj materiallar, məişət cihazları, uşaq oyuncaqları və bezləri, polimer materiallar və tikinti materiallarında; benzol, ksilol, toluol, dibutilftalat, formaldehid, metanol, asetaldehid, stirol, fenol, aseton, spirtlər, kaprolaktam, ammonyak, dioktilftalat, vinilasetat, epixlorhidrin, butilasetat, tiuram, etilenqlikol, butilakrilat, metilakrilat və etilasetatın və s. zəhərli kimyəvi maddələrin təyini
5 Tikinti materiallar, sintetik polimer materiallar, məişət cihazları, kağız, dezinfeksiyaedici vasitələrdə, naftalan nefti  və yağında, kosmetik vasitələrində, trikotaj və tekstil materiallarda ağır metalların təyini
6 Diş pastası və ağız boşluğu üçün istifadə olunan məhsullarda ftoridin kütlə payı, ftoridin kütləsi, kalsium və maqnezium duzları və ağır metalların təyini
7 Sintetik yuyucu vasitələrdə, tikinti materiallarında, polimer materiallarda, digər təbii və sintetik materiallarda, trikotaj və tekstil materiallarda, kosmetik vasitələrdə, kağız, pambıq, tənzif materiallarda, diş pastası və ağız boşluğu üçun istifadə olunan məhsullarda  PH-ın təyini. İzopropil  spirtində, naftalan nefti  və yağında sıxlığın təyini
8 Kosmetik və ətriyyat vasitələrində, hava təravətləndiricilərdə qliserinin, suyun və uçucu maddələrin kütlə payı, etil spirtinin və quru qalığın təyini;

Sabun, təmizləyici toz, şampun, ağardıcı, dezinfeksiyaedici vasitələr, şüşə təmizləyicilər və digər yuyucu vasitələrdə yağ turşuları, qətran turşuları, uçan

maddələr, sərbəst qələvi, sərbəst yağ turşuları, spirt və suda həll olmayan maddələr, turşu miqdarı, xloridin miqdarı, natrium karbonat, aktiv oksigenin kütlə payı, aktiv xlorun kütlə payı və ya kütlə qatılığı, qələvinin kütlə payı və ya kütlə qatılığı,cəmi qələvi miqdarı, titr nöqtəsi, sabunlaşmamış və ya sabunlaşa bilməyən maddələr, sabunlaşmamış yağ turşuları, səthi aktiv maddələrin cəmi, nəm və uçucu maddələr, yuyuculuq qabiliyyəti, fosfor tərkibli birləşmələr, kükürdlü bərpaedicilərin kütlə payı, anion səthi aktiv maddələrin, ionogen olmayan səthi aktiv maddələrin, köpüklənmə qabiliyyəti, ləkəçıxarma effekti, ağartma qabiliyyətinin təyini və digər kimyəvi maddələrin təyini

9 Qeyri ərzaq məhsullarında hidrogen, sulfat, xlor ionlarının qatılığı və kalsium duzlarının kütlə payının təyini
10 Naftalan nefti  və yağında, kosmetik vasitələrdə, kolloid stabillik, termostabillik, peroksid ədədi, aromatik karbohidrogenlərin k.p., faktiki qətranların miqdarı, mexaniki qatişiqların k.p., suyun k.p., suda həll olan turşu və qələvilərin k.p., turşuluq ədədinin   təyini
11 Uşaq bezlərində hiqroskopiklik, iyin intensivliyi, rütubətin tam hopması, əks sorbsiya, hopma müddəti, su ekstraktının toksiklik indeksi və PH-ın təyini
12 Tibbi pambıqda, tənzifdə, tibbi maskalarda kalsium, maqnezium və xlor duzlarının təyini
13 Təmizləyici tozlarda, şüşə təmizləyici maddələrdə və digər yuyucu materiallarda ələküstü qalınlıq, sabitlik, ümumi xüsusiyyətlər
14 Etil spirtində aldehidlərin, sivuş yağlarının, metil spirtinin, mürəkkəb efirlərin, furfurolun kütlə payının təyini
15 Təbii və sintetik materiallarda orqanoleptik göstəricilər
16 Dəri materiallarda xrom oksidin təyini
17 Dəri materiallarda nəmliyin təyini
18 Tütün və tütün məmulatlarında pestisidlərin təyini
19 Tütün və tütün məmulatlarında, tənzifdə, tibbi pambıqda, dəridə və tekstil materiallarında uduculuq qabiliyəti, külün, yad maddələrin, nəmliyin, ağlılıq dərəcəsinin, zibilliyin təyini
20 Bərk karbon qazında (quru buzda) karbon oksidin kütlə payı, mineral yağların miqdarı. İzopropil spirtində suyun kütlə payı
21 Bərk karbon qazında (quru buzda) kükürd, azot və orqanik birləşmələrin, ammonyak və monoetanolaminin, aromatik karbohidrogenlərin, xloridin, hidrogen sulfidin, külün qalığının kütlə payının təyini;

izopropil spirtində izopropil spirtinin kütlə payı, turşuların kütlə payı, brom ədədi, karbonil birləşmələrin kütlə payı, uçucu olmayan qalığın kütlə payı, suda həll olmayan maddələrin təyini və s.

22 Qida məhsullarında orqanoleptik göstəricilərin təyini
23 Qida məhsullarında fiziki-kimyəvi göstəricilərin təyini
24 Qida məhsullarında zəhərli kimyəvi maddələrin təyini
25 Torpaqda, suda pestisidlərin təyini

 

 

2.5 Toksikoloji – kimyəvi müayinələr  üzrə  referens  laboratoriyasında  aparılan  müayinələr

 

1 Qidada nitratların “UV spektrofotometr” cihazında  təyini
2 Qidada nitritlərin “UV spektrofotometr” cihazında  təyini
3 Qanda dəm qazının “UV spektrofotometr” cihazında təyini
4 Kationların və anionların  “UV spektrofotometr” cihazında təyini
5 Kosmetik vasitələrdə ağır metalların (Be ,Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr ,Mn ,Fe, Cu ,Ni,Zn, As ,Se, Mo, Ag, Cd, Sb, Ba,Ti ,Pb, Hg, Fe və s.) İCP-MS cihazında təyini
6 Qida məhsullarında ağır metalların (Be ,Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr ,Mn ,Fe, Cu ,Ni,Zn, As ,Se, Mo, Ag, Cd, Sb, Ba,Ti ,Pb, Hg, Fe və s.) İCP-MS cihazında təyini
7 Qanda, dırnaqda, tükdə, sidikdə ağır metalların (Be ,Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr ,Mn, Fe, Cu ,Ni,Zn, As, Se, Mo ,Ag, Cd, Sb, Ba,Ti ,Pb, Hg, Fe və s.) İCP-MS cihazında təyini
8 Sulu məhlulda H2 ionların qatılığının “PH metr” cihazında  təyini
9 Qanda immunosupressant (Siklosporin) HPLC LC-MS-MS maye xromatoqrafında təyini
10 Qanda immunosupressant ( Evrolimus) HPLC LC-MS-MS maye xromatoqrafında təyini
11 Qanda immunosupressant (Takrolimus) HPLC LC-MS-MS maye xromatoqrafında təyini
12 Qanda immunosupressant (Siralimus) HPLC LC-MS-MS maye xromatoqrafında təyini
13 Qanda vitamin D2 və vitamin D3-ün  HPLC LC-MS-MS maye xromatoqrafında təyini
14 Qanda  amin  turşuların HPLC  LC-MS-MS maye  xromatoqrafında təyini
15 Qanda və sidikdə pestisidlərin  Dialen, Dialen super, Vertimek, Fitoverm, Fastak, Efal, Mospilan, Fundazol benomil, Uragan, İlloksan, Skor, Vitavaks 200,Marşal, Strobi, Karbofos, Ridomil qould MS Ditan- 45, Mis kuporosu bordoma yesi, Ridomil MS.Poliram DF, Qezaqard Prometrin, Tilt, Aktara,Topsin M, Vitavaks TMDT Raksil T, Lintur Trezor Loqran, Zolon Benzofosfat, Tarqa super, Kurzat Pilon, Xorus)  HPLC LC- MS-MS maye xromatoqrafında təyini
16 Qanda alkoqolun  GC- qaz xromatoqrafında təyini
17 Qanda, sidikdə, tükdə və dırnaqda naməlum maddələrin (skan üsulu ilə) GC- MS – qaz xromatoqrafında  təyini
18 Qanda və sidikdə Steroid metobolitlərin  HPLC LC- MS-MS maye xromatoqrafında və GC- MS – qaz xromatoqrafında təyini
19 Ağız suyunda narkotik maddələrin (kannabinoidlər) HPLC LC- MS-MS maye xromatoqrafında və GC- MS – qaz xromatoqrafında təyini
20 Ətirlərdə etanolun GC-  qaz xromatoqrafında təyini
21 Qanda, sidikdə, qida məhsullarında  pestisidlərin (Alfa-sipermetrin, Esfenvalerat, Lyamda-siqalotrin, Deltametrin, Metil-diklofop, Dimetoat, Diazinon, Dimikonazol, Prometrin, Pirimifos-metil, Propargit, Fenpropatrin, Fenvalerat, Malation, Trixlorfan, Theofamat-metil, Tebukonazol, Fribekuran- metil, Triflyuralin, Triadimeton, Triallat, Penkonazol, Sipermetrin, Beta-siflutrin, Karboksin, Xlorpirifos, DDT və onun metobolitləri, Heksaxlorsikloheksan (α, β,y- izomerlər)) GC- MS-MS – qaz xromatoqrafında  təyini
22 Qan, sidik,tük dırnaqda  narkotik və psixatrop  maddələrin GC- MS – qaz xromatoqrafında təyini
23 Qanda, sidikdə, tükdə və dırnaqda Aflatoksinin  GC- MS – MS – qaz xromatoqrafında  təyini
24 Qidada Aflatoksinin (B1, B2, G1, G2 Deoxynivalenol, Fumonisin B1-B2, Steriymatocystine, Zearelenone,Oxratoksin A, T-2 Toksin, HT-2, Patulin ) HPLC LC-MS-MS  maye xromatoqrafında təyini
25 Süddə, mal ətində, toyuq ətində və balda antibiotiklərin  HPLC LC- MS-MS  maye xromatoqrafında təyini
26 Balıq ətində histaminin  HPLC LC-MS-MS  maye xromatoqrafında təyini
27 Qanda və sidikdə bronxial astma və bronxospastik hallarda istifadə olunan dərmanların (Epinefrit hidroxlorid, İzadrin, Orsiprenalin, Atropin sulfat, Platfillin, Fenetorol, Terbutalin, Defedrin, Metasin, Teofillin, Eufillin, Diprofillin, Hidrokartizon, Prednizalon, Kromolin natrium, Ketotifen, Solutan) GC MS-MS – qaz xromatoqrafında təyini
28 Qanda və sidikdə ürək damar sisteminə təsir göstərən dərmanların (Kardiqit, Diqitoksin, Dikoksin, Medilazid,Selamid, Lantozid, Milrinan, Amrinon, Fosfaden, Adonidrid, Kardivalen, Strofantin ) GC MS-MS -qaz xromatoqrafında təyini
29 Qanda vo sidikdə hipotenziv dərmanların (Klonidin, Depogit, Rilmenidin, Maksonidin, Fentolanilin, Tropafen, Pirroksan, Butiroksan, Nadolol, Atenanlol, Labetalol, Hidralizin, Nanitroprussid, Minoksidil, Nifefdipin, Dibazol, Kaptopril, Saralazin ) GC MS-MS – qaz xromatoqrafında təyini
30 Qanda və sidikdə hipertenziv dərmanların (Klomidin, Methyldora, Maqnezium sulfat, Dopamin, Efedrin) GC MS-MS-qaz xromatoqrafında təyini
31 Qanda və sidikdə antikoaqulyantların( Heparin, Hirudin, Fenilin, Neodikumarin, Nikomed) GC MS-MS -qaz xromatoqrafında təyini
32 Qanda və sidikdə fibrionolitik maddələrin (Fibronilizin, Streptokinaza, Urokinaza, Seliaza, Alteplaza ) GC MS-MS -qaz xromatoqrafında təyini
33 Qanda və sidikdə mübadilə, immun, iltihabvə allergiya proseslərində təsir göstərən maddələrin (Monotart, Himulin, Protofan, Sinestrol, Dimestrol, Preqnin, Turinal, Narkolit, Fenobolin, Retabalil, Oksandrolon, Corticropinum Somatotropinum, Ganadotropin, Danazol, Triodin, Kalsitrin, Preqnin, Estron, Sinestrol, Retobalil, Silobolin, Lovastatin, Provastatin, Probukal, Klofipad, Qenfibrozil, Nikatin turşusu, Xolestramin, Kavinton, İnstenon, Parmidin. Etamizilat, Troksevazin, Tribenozid, Eskuzan, Esflaziddibunol. Emoksipin, Allopurinol, Kolxisin, Allomaron, Avisan,Marelin. Parasetamol, Aminopirin, Analqin, Dipiron, Butadion. İbuprofen, Ortofen, Valtoren. Tolmetin, Piroksikam.krizanol. Nayaksin, Viproksin ,Auranofiin,Dimedrol, Tavegil, Setaskin, Diprozin, Fenkarol. Dimebon, Siproheptadin,Taktivin,Leakadinimebon, Siproheptadin,Taktivin, Leakadin ) GC MS-MS- qaz xromatoqrafında təyini
34 Qanda və sidikdə antiseptik və dezinfeksiya edici preparatların (Sergigel, Furasilin, Trikrezol, Pantosid, Yodoform, Protorqol) GC MS-MS-qaz xromatoqrafında təyini
35 Qida ilə təmasda olan polimer məhsullarda və uşaq oyuncaqlarında Ftalat turşusunun (Bis-iso-Nonil ftalat turşusunun efiri, Bis-2- Ethilheksil ftalat turşusunun efiri, Bis-1-Octil ftalat turşusunun efiri, Bis-iso-decil ftalat turşusunun efiri, Benzilbutil ftalat turşusunun efiri, Bis-Butil ftalat turşusunun efiri)  HPLC LC-MS-MS  maye xromatoqrafında təyini
36 Uşaq oyuncaqları və əmziklərdə Nitrozaminlərin (N-Nitrosodietilamin, N- Nitrosopiperidin,N-Nitrosomorfin, N-Nitrosoprolidin, N-Nitrosodipropilamin, N- Nitrosodibutilamin (Hər bir parametr üçün) “ HPLC LC-MS-MS” maye xromatoqrafında təyini
37 Uşaq oyuncaqlarında   Be ,Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr ,Mn ,Fe, Cu ,Ni,Zn, As ,Se,

Mo , Ag, Cd, Sb, Ba,Ti ,Pb, Hg, Fe və s. ağır metalların İCP-MS   cihazında təyini

38 Kağız və kartonlarda, Be , Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr , Mn , Fe, Cu ,Ni,Zn, As,Se, Mo, Ag, Cd, Sb, Ba,Ti ,Pb, Hg, Fe və s. ağır metallarınİCP-MS  cihazında təyini
39 Şüşədə Be ,Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr ,Mn ,Fe, Cu ,Ni,Zn, As ,Se, Mo ,Ag, Cd, Sb, Ba,Ti ,Pb, Hg, Fe və s. ağır metalların İCP-MS  cihazında təyini
40 Tikinti materallarında Be ,Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr ,Mn ,Fe, Cu ,Ni,Zn, As ,Se, Mo, Ag, Cd, Sb, Ba,Ti ,Pb, Hg, Fe və s. ağır metalların İCP-MS  cihazında təyini
41 Qanda Sianidin  GC qaz xromatoqrafında təyini
42 Qidada və suda ağır  metalların (Be ,Na, Mg, AL, K, Ca ,Cr ,Mn ,Fe, Cu ,Ni,Zn, As,Se, Mo ,Ag, Cd, Sb, Ba,Ti, Pb, Hg, Fe və s. ) İCP-MS  cihazında təyini

 

2.6 Qanda biokimyəvi  müayinələr

 

1 Zülal fraksiyaları (ümumi zülal, albumin, qlobulin)
2 Albumin
3 Ümumi zülal
4 Qlobulin
5 Bilirubin fraksiyaları ( ümumi, birləşmiş, sərbəst )
6 Ümumi bilirubin
7 Birləşmiş bilirubin
8 Sərbəst bilirubin
9 Aspartataminotransferaza  ( ASaT )
10 Alaninaminotransferaza ( ALaT )
11 Qammaqlutamiltransferaza ( QQT )
12 Qələvi fosfotaza ( ALP )
13 Kreatinin ( CREA ) qanda
14 Kreatinin ( sutkalıq sidikdə )
15 Kreatinin klirensi
16 Sidik cövhəri ( UREA )
17 Qalıq  azot ( BUN )
18 Sidik turşusu ( URİC  ASİT )
19 Sidik turşusu  ( sutkalıq sidikdə )
20 Xolesterin ( CHOL )
21 Triqliserid ( TRİG )
22 Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər  ( HDL )
23 Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər  ( LDL )
24 Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər ( VLDL )
25 Ümumi lipidlər
26 Aterogenlik indeksi
27 Amilaza
28 Amilaza sidikdə ( diastaza )
29 Laktatdehidrogenaza  ( LDH )
30 Natrium ( Na )
31 Kalium ( K )
32 Fosfor ( P )
33 Kalsium ( Ca )
34 Dəmir (Fe )
35 Fosfor ( P )sutkalıq sidikdə
36 Maqnezium ( Mg )
37 ASO Antistreptolizin – O
38 CRP C-reaktivzülal
39 RF revmatoid faktor
40 Qanda qlukoza
41 Qlyukohemoqlobin

 

Koaquloqramma

 

1 Laxtalanma vaxtı ( Lİ – UAYT )
2 Qanaxma  müddəti
3 Protrombin indeksi
4 Protrombin vaxtı
5 İNR
6 APTT (Aktiv parsial tromboplastin zamanı)
7 Fibrinogen
8 Trombin vaxtı

 

Qanda  və  sidikdə  kliniki analizlər

1 Alfa  fetoprotein  (AFP)
2 PSA-ümumi  (PSA total)
3 PSA – sərbərt (PSA free)
4 Ca 15-3
5 Ca 19-9
6 Ca 72-4
7 Ca 125
8 CEA
9 β2 – mikroqlobulin
10 Xroniki qanadotropin HCG
11 Qanın ümumi analizi leykoformula ilə hemoqramma (21 parametr + EÇS )
12 Qan qrupu və rezus faktor
13 Sidiyin ümumi analizi + biokimyası
14 Sidikdə şəkər
15 Sidikdə zülal  ( səhər sidiyi )
16 Sidikdə zülal ( sutkalıq sidikdə )
17 Sidikdə keton
18 Sidiyin PH-ı
19 Zimnitski sınağı ( sutkalıq sidikdə )
20 2 stəkan sınağı
21 Neçiporenko üsulu ilə sidiyin müayinəsi

 

 

2.7 Bakterioloji müayinələr

 

1 Nəcisin disbakterioza müayinəsi
2 Nəcis və sidikdə pathogen (Salmonella, Shigella, E.Coli) və şərti patogen mikroorqanizmlərin təyini.
3 Burun və əsnəkdən götürülmüş yaxmalarda patogen mikroorqanizmlərin təyini
4 Qanın hemokulturaya (qarın yatalağı, paratif A, paratif B) müayinəsi
5 Ana südünün sterilliyə görə müayinəsi
6 Antibiotiklərə həssaslığın təyini
7 Kliniki materiallardan (bəlğəm, göz, qulaq və yaralardan) götürülmüş yaxmaların əkilməsi
8 Fr.tularensis-ə görə müayinə
9 B.anthracis-ə görə müayinə
10 Brucella spp.-ə görə müayinə
11 Yersinia spp.-ə görə müayinə
12 Neisseria meningitidis-ə görə müayinə
13 Klinikimaterialların göbələklərə (Candida, Aspergillus, Pencillium, Mucor) görə müayinəsi
14 Corynebacterium diphterianın (burun və əsnək materiallarında) təyini
15 Vibrio cholerae-ya görə müayinə
16 Dizenteriyayanın (nəcis, qusuntu materiallarında) təyini
17 Qanın sterilliyinə görə müayinəsi
18 Meningit törədicilərinin (qan, onurğa beyni mayesi, bəlğəm materiallarında) təyini
19 Qarın yatalağının  (nəcis materialında) təyini
20 Uşaqlıq yolunun bakterioloji müayinəsi
21 Prostat şirəsinin bakterioloji müayinəsi
22 Uretranın bakteriolji müayinəsi
23 Spermanın əkilməsi
24 Göy öskürəyə görə müayinə
25 Sidiyin mikroskopik müayinəsi
26 Nəcisin mikroskopik müayinəsi
27 Vaginal yaxmaların mikroskopik müayinəsi
28 Spermoqramma

 

2.8 Serioloji müayinələr

 

1 Brucella  (Rose Benqal sınağı) təyini
2 Brucella  (Xeddelson – Rayt  sınağı) təyini
3 Salmonella (PHAR)
4 Y.enterocolitica
5 Shigella spp. (PHAR)
6 Yersinia pseudotuberculosis
7 C-reaktiv zülal
8 Antistreptolizin O (ASO)
9 Revmatoid faktoru (RF)

 

2.9 Sanitariya-bakterioloji  müayinələr

 

1 Materialların sterilliyə görə müayinəsi(cərrahi alətlər, sarğı, tikiş materialları və s.)
2 Suda  Koli – indeks, E.Coli, koliform bakteriyalar, mikrob ədədi, enterokoklar, stafilokoklar, termotolerant koliform bakteriyaları, heterotrof bakteriyaların ( 220  və  370C də ümumi sayı), patogen mikroorqanizmlərin və klostridlərin təyini
3 Qida məhsullarında- Mezofil- aerob və fakultativ anaerob mikroorqanizmlərin

(KOE 1qr.) təyini

4 Qida məhsullarında-BGQB-in (koli-forma) təyini
5 Qida məhsullarında-patogen mikroorqanizmlərin, o cümlədən salmonellaların təyini
6 Qida məhsullarında-anaerob, o cümlədən mezofil sulfit reduksiyaedici klostridlərin təyini
7 Qida məhsullarında-Stafilokokların təyini
8 Havanın bakterioloji müayinəsi (ümumi mikrob ədədi, stafilokokk, streptokokk, göbələklər)
9 Ətraf mühit və məişət əşyalarından götürülmüş yaxmalarınmüayinəsi (E.Coli, St.aureus, Ps.auruginosa, Kl.pneumaniae)
10 Pseudomonas aeruginosa bakteriyalarının təyini
11 Suyun -Göy – yaşıl yosunlara görə müayinəsi
12 Torpağın bakterioloji müayinəsi (ümumi mikrob ədədi, klostridium, patogen mikroorqanizmlər)
13 Su və yaxmalarda (su sistemləri, kondisionerlərdən götürülmüş) Legionella bakteriyalarının təyini
14 Suda Vibrio cholerae-ya görə müayinə
15 Suda kolifaqın təyini
16 Proteus bakteriyalarının təyini
17 Qida məhsullarında- Kif və maya  göbələklərinin təyini
18 Qida məhsullarında- Cereus bakteriyalarının təyini
19 Un və un məmulatlarında – Mesentericus bakteriyalarının təyini
20 Konserv məhsullarının istehsalat sterilliyinə görə müayinəsi
21 Kosmetik vasitələrdə müayinələr (MAFANMM, Maya və kif göbələkləri, entrobakteriya, St.aureus, Ps. aeruginosa)
22 Qida məhsullarında-Listeria Monocytogenes Xpress mini VİDAS
23 Qida məhsullarında-Salmonella bakteriyalarının təyini mini VİDAS
24 Qida məhsullarında-E.coli O157 bakteriyalarının təyini mini VİDAS
25 Qida məhsullarında-Campylobacter bakteriyalarının təyini mini VİDAS
26 Qida məhsullarında-Staph enterotoxin II bakteriyalarının təyini mini VİDAS

 

2.10 Parazitoloji müayinələr

1 Qanda malyariya parazitlərinin təyini
2 Nəcisdə helmintlərin təyini
3 Nəcisdə bağırsaq ibtidailərinin təyini
4 Qanda exnokok, askarida və lyambliyanın müayinəsi
5 Leyşmanioza görə sümük iliyi (visseral leyşmanioz) və yara möhtəviyyatının (dəri leyşmanioz) təyini
6 Suda ibtidailərin təyini
7 Ətraf mühitin (torpaq, su, meyvə-tərəvəz) sanitar helmintoloji müayinəsi

 

2.11 İFA və PZR üsulları ilə virusoloji və digər  mikrobioloji müayinələr

2.11.1 İFA üsulu

 

1 Toksoplazmoza IgG
2 Toksoplazma IgM
3 Cytomeqalovirus IgG
4 Cytomeqalovirus IgM
5 Xlamidiya trachomatis IgG
6 Xlamidiya trachomatis IgM
7 Herpes I İgG
8 Herpes I İgM
9 Herpes II İgG
10 Herpes II İgM
11 Rubella İgM
12 Hepatit B(HBsAg) İFA
13 Hepatit C(Anti-HCV total) İFA
14 Hepatit B təsdiqləyici İFA
15 Hepatit C təsdiqləyici İFA
16 Hepatit A (Anti-HAV igM) İFA
17 Hepatit D (Anti-HDV İgM) İFA
18 Anti -Treponema pallidum total
19 Anti-HBs
20 Anti-HBc igM
21 HBeAg
22 Anti-HBe
23 Anti-HBc total
24 Anadangəlmə məxmərək sindromu (AMS) IgM
25 Ascaris lumbricoides IgG
26 Bordetella pertussis IgM
27 Bordetella pertussis IgG
28 Borrelia burgdorferi IgM
29 Borrelia burgdorferi IgG
30 Brucella spp. IgM
31 Brucella spp. IgG
32 Candida albicans IgM
33 Candida albicarıs IgG
34 CCHF (Krım Kongo Hemorragik Qızdırma) IgM
35 CCHF (Krım Kongo Hemorragik Qızdırma) IgG
36 Coxıella burnetii (Q-fever) IgM
37 Coxiella burnetii (Q-lever) IgG
38 Entamoeba histolytica IgG
39 Epstein Barr IgM
40 Epstein Barr IgG
41 Helicobacter pylori IgA
42 Helicobacter pylori IgM
43 Helicobacter pylori IgG
44 Hepatit A (Anti-HAV) IgG
45 Hepatit B (HBsAg) – kart test
46 Hepatit C (Anti-HCV) – kart test
47 Legionella pneumophila IgM
48 Legionella pneumophila IgG
49 Leishmania infantum IgG
50 Leptospira IgM
51 Leptospira IgG
52 Listeria monocytogenes IgG
53 Measles IgM
54 Measles IgG
55 Mumps IgM
56 Mumps IgG
57 Mycoplasma hominis IgM
58 Mycoplasma hominis IgG
59 Rotavirus (IgM)
60 Rubella lgG
61 Tick borne encephalitis (Gənə ensefaliti virusu) IgM
62 Tick borne encephalitis (Gənə ensefaliti virusu) IgG
63 Treponema pallidum ekspress-test
64 Varicella Zoster (VZV) IgM
65 Varicella Zoster (VZV) IgG
66 Yersinia enterocolitica IgM
67 Yersinia enterocolitica IgG
68 Coronavirus (SARS, MERS, COVİD-19) İgM
69 Coronavirus (SARS, MERS, COVİD-19) İgG

 

2.11.2  PZR üsulu

1 Hepatit B (PZR) keyfiyyət göstəricisi
2 Hepatit B (PZR) kəmiyyət göstəricisi
3 Hepatit C (PZR) keyfiyyət göstəricisi
4 HepatitC (PZR) kəmiyyətgöstəricisi
5 Hepatit C (PZR) genotip
6 QİÇS virusuna müayinə (könüllü)
7 Hepatit D keyfiyyət göstəricisi
8 Hepatit D kəmiyyət göstərici
9 A və B qrip virusları
10 A və B qrip viruslarının tipləşdirilməsi
11 Adenovirus, parainfluenza 1,2,3,4, bokavirus, rinovirus, respiratory syncytial virus
12 B.anthracis
13 Bordetella pertussis
14 Borrelia burgdoferi (Laym)
15 Brucella spp.
16 Campylobacter
17 CCHF – Krım Kongo Hemorragik Qızdırması
18 Chlamydia psittaci (ornitoz)
19 Clostridium botulinum
20 Coronavirus (SARS, MERS)
21 Coxiella burnetii Q-qızdırması
22 Denge, Zika, Chikungunya virusları
23 Ebola virusu
24 Enterovirus: (Coxsackie, ECHO və s.)
25 Epstein Barr
26 F. tularensis
27 Y.pestis
28 Legionella
29 Leptospira
30 Leishmania  infantum
31 Mycoplasma hominis
32 Neisseria meningitidis – bakterial meningit
33 Papillomavirus
34 Qərbi Nil virusu
35 Rickettsia
36 Salmonella spp.
37 Tick borne encephalitis – gənə ensefaliti virusu
38 Ureaplasma parvum
39 Vibrio cholerae
40 Y.pseudotuberculosis
41 Y.enterocolitica

 

2.12 Obliqat qrupu üzrə müayinələr

1 Əsnəkdən və burundan götürülmüş yaxmanın stafilokoka müayinəsi
2 Nəcisin diz.qrupa görə müayinəsi
3 Nəcisdə helmintlərin təyini
4 Qarın yatalağına görə seroloji müayinə
5 QİÇS virusunun təyininə görə müayinə
6 Hepatit  B virusuna görə müayinə
7 Hepatit  C virusuna görə müayinə

 

3. Deratizasiya, Dezinseksiya, Dezinfeksiya xidmətləri üzrə

 

–         Ərazinin sahəsindən asılı olaraq

 

3.1. Dezinfeksiyaedici kamera:

 

–         Kameranın işi

 

3.2. Sanitariya buraxılışında sanitar təmizlənməsi:

 

–         Şəxslərin sayından asılı olaraq

 

3.3. Zəhərli və aldadıcı yem:

 

–         Təşkilat daxilində və sair təşkilatlara